Announcement
联系我们
Guangdong Anpu Hongshang Electric Co., Ltd.
Tel:020-87617878
   020-87618989
   020-87628816
   020-87619978
Fax:020-87609990
   020-87602220
Postcode:510800
E-mail:aphongshang@163.com
Website:www.aphongshang.com
Add:Block 8 Zhongrun Industrial Park Car City Avenue Huadu District Guangzhou Guangdong
Copyright © 2013 Guangdong Anpu Hongshang Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel:020-87617878、020-87618989、020-87628816、020-87619978
Fax:020-87609990、020-87602220 E-mail:aphongshang@163.com Website:www.aphongshang.com
Add:Block 8 Zhongrun Industrial Park Car City Avenue Huadu District Guangzhou Guangdong Webmaster